Polityka prywatności i RODO

Tu jesteś: :/Polityka prywatności i RODO
Polityka prywatności i RODO 2020-05-06T17:03:51+00:00

RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: REA – S.J. Sp. z o.o. ul. Słoneczna 169, 05-506 Kolonia Lesznowola o Nr NIP
123-128-28-78, REGON 147000026

2. Celem zbierania danych jest:

 • a) realizacja umowy sprzedaży towarów Administratora, w szczególności w celu dostarczenia klientowi, przekazania bądź zakupienia towaru oraz obsługi reklamacji (dane będą udostępniane podmiotowi, który zajmuje się dostarczaniem przesyłek, np. firmie kurierskiej czy placówce pocztowej) (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • c) przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • d) prawidłowego działania strony internetowej Administratora oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • e) prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej Administratora, dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów Administratora, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zakupionego towaru oraz rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania danych niestety nie będzie możliwe zrealizowanie umowy sprzedaży towarów Administratora, w szczególności nie będzie możliwe dostarczenie towaru w wybrany przez klienta sposób, np. nie będzie możliwe wysłanie towaru przy pomocy firmy kurierskiej.

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana zostaną udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy sprzedaży, czyli m. in. takim które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi transportowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane automatycznie, w tym będą podlegały profilowaniu. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu danych w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam do zainteresowań klienta, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do momenty zakończenia realizacji umowy oraz postępowania reklamacyjnego,
 • dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • do zakończenia trwania konkursu/promocji oraz rozliczenia wręczanych nagród (jeżeli nagrody są przewidziane),
 • do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
 • do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy sprzedaży.

Wyciąg z Regulaminu:

Bezpieczeństwo i poufność danych

29. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy REA-SJ Sp. z o.o. Informacje te ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień.

30. Akceptując postanowienia regulaminu Sklepu Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem sklepu oraz potwierdza, że wskazał swoje dane osobowe w sposób dobrowolny oraz przyjął do wiadomości, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Gromadzenie danych osobowych

31. Sklep tworzy bazę w której przechowywane są dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do pełnego i prawidłowego korzystania ze Sklepu.

Z uwagi na rodzaj i zakres działalności Sklepu przetwarzane są dane podstawowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu.

Poprawne korzystanie ze Sklepu  nie wymaga podawania danych wrażliwych, w związku z tym regulamin nie obejmuje przetwarzania danych wrażliwych w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Udostępnienie przez Klienta danych uznawanych za wrażliwe następuje wyłącznie z inicjatywy Klienta i nie są objęte ochroną Sklepu.

Sklep ma prawo udostępnić przetwarzane dane osobowe podmiotom trzecim tylko w zakresie w jakim jest dopuszczalne przepisami prawa, a także usprawiedliwione ze względu na cel przekazania. Sklep nie udostępnia danych osobowych podmiotom prowadzącym działalność komercyjną, wykorzystującym dane osobowe do celów marketingowych.

Administrator danych

32. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację postanowień w zakresie ochrony danych osobowych jest Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Sklep REA-SJ Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Słoneczna 169, 05-506 Kolonia Lesznowola.

Administrator danych  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezgodnym z zawartą umową jest zabronione i rodzi odpowiedzialność prawną po stronie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych.

Obowiązkiem administratora danych jest dołożenie szczególnej staranności w  celu ochrony interesów Klienta  w szczególności poprzez zapewnienie aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla celów prawidłowego funkcjonowania Sklepu i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych obowiązany jest zgłosić bazę danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą Administrator danych zobowiązany jest w terminie 14 dni poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osoby w szczególności poprzez wskazanie jakie dane osobowe zawiera zbiór, w jaki sposób zebrano dane, w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, w jakim zakresie i komu dane są udostępniane.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

33. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany, usunięcia danych, w przypadku jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne oraz zbędne dla celu zbierania danych osobowych.

W celu modyfikacji danych osobowych należy zalogować się na stronę www.rea-sj.pl  i dokonać zmiany treści pól zawierających dane.

Udostępnienie numeru IP komputera Klienta

34. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204) na żądanie organów państwa Sklep udostępni informację o Kliencie, w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki „cookies” oraz adres IP

35. Sklep nie korzysta z plików „cookies”, w związku z czym jego pełna funkcjonalność nie jest uzależniona od poziomu akceptacji plików ”cookies” przez wykorzystywaną przeglądarkę internetową. Sklep gromadzi informacje dotyczące adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych oraz wykorzystywania przez Klientów Sklepu o podobnej działalności. Zebrane informacje wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celach technicznych związanych z administracją strony.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.rea-sj.pl, prowadzony jest przez firmę REA-SJ Sp. z o.o.,  NIP:1231282878, Regon: 147000026, z siedzibą przy ul. Słoneczna 169, 05-506 Kolonia Lesznowola. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie, przy czym jednak każda zmiana treści regulaminu wymaga akceptacji i obowiązuje Klientów od daty akceptacji. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na warunkach dotychczasowego regulaminu sprzed  zmian. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Wszyscy Klienci mogą liczyć na naszą pomoc i serwis. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje, prosimy kierować na adresem email: handlowy@rea-sj.pl lub telefonicznie 22-631-94-23.