Książeczki dla dzieci, nauka języków, poradniki - WYDAWNICTWO REA

książeczki dla dzieciMateriały do pobrania

Koszyk:
0,00 zł
Home O firmie › Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY FIRMY REA - SJ Sp. z o.o.

Preambuła:

Mając świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu wobec interesariuszy, klientów, pracowników oraz środowiska oświadczamy, że:

  • działając na rzecz rozwoju i rzetelności branży wydawniczej;
  • dążąc do budowy solidnych fundamentów polskich przedsiębiorstw wydawniczych;
  • wyznając fundamentalne wolności, które stanęły u podstaw zjednoczonej Europy;
  • a jednocześnie mając na uwadze  uczciwe i rzetelne podejście do klienta oraz współpracowników i partnerów podpisujemy niniejszy kodeks w pełni świadomi odpowiedzialności oraz wyzwań jakie stawia on przed Nami.

Dzięki opracowaniu i przyjęciu Kodeksu Etycznego, który wpływa na uregulowanie naszej działalności Wierzymy, że poprzez odpowiedzialne prowadzenie biznesu, jesteśmy wstanie dać przykład naszym partnerom oraz konkurencji jak w pełni realizować ideę przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie oraz budować relacje.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad wspólnie opracowanych przez pracowników i zarząd firmy.

2. Zasady Kodeksu Etycznego są uzupełnieniem i dopełnieniem istniejących, a niespisanych norm, wartości i misji firmy.

3. Zasady Kodeksu Etycznego nie stoją w sprzeczności z polskim prawem.

4. Idea Kodeksu Etycznego firmy REA-SJ Sp. z o.o. oparta została o pięć podstawowych wartości:

a) Odpowiedzialność:  w podejmowaniu decyzji przez zarząd i pracowników.

b) Przejrzystość: stosowanie zasad polskiego prawa, dobrych obyczajów oraz norm społecznych.

c) Transparentność: w komunikacji pomiędzy zarząd-pracownik, firma-partner/klient.

d) Profesjonalizm: w oferowaniu produktów i usług oraz w odpowiadaniu na zmieniające się potrzeby i oczekiwania pracowników.

e) Otwartość: na zgłaszane potrzeb klienta oraz odpowiedzi na zapytania/problemy.

Rozdział II

Relacje z pracownikami

1. Rolą pracodawcy jest stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także promowanie działań innowacyjnych służących rozwojowi firmy.

2. Pracodawca określa – raz do roku - wspólnie z pracownikami zbiór wartości i zasad, które są przyjmowane na zasadzie konsensusu wszystkich zainteresowanych stron, a następnie dołączane/aktualizowane do Kodeksu Etycznego, które stanowią jego integralną część.

3. Pracodawca buduje zespół pracowników, kierując się misją firmy oraz ciągłym podnoszeniem jej profesjonalizmu.

4. Pracodawca może wspierać rozwój pracowników poprzez indywidualne i zbiorcze programy (wewnętrzne i zewnętrzne) rozwoju kompetencji pracowników.

5. Rekrutacja nowych pracowników odbywa się na równych zasadach w określeniu jego wymagań, kwalifikacji, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz równym dostępie do informacji o prowadzonym procesie rekrutacyjnym i jego etapach.

6. Każdy z pracowników oceniany jest wg tych samych kryteriów, które są udostępniane na jego prośbę.

7. Wynagrodzenie pracownika jest z góry określone i nie podlega zmianie bez wcześniejszego aneksu do umowy, który zostaje podpisany przez obydwie strony.

8. Okresowe oceny pracowników (pozytywne jak i negatywne) formułowane są również na piśmie i są dostarczane pracownikowi.

9. Pracownicy jak i zarząd kierują się we wzajemnych relacjach etyką, uczciwością oraz szacunkiem.

10. Nikt z pracowników nie jest i nie może być dyskryminowany ze względu na kolor skóry, poglądy religijne, poglądy polityczne, płeć, orientacje seksualną, przynależność etniczną, czy niepełnosprawność.

11. Każdy przejaw dyskryminacji i mobbingu będzie rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną w składzie dwuosobowym.

12. Wszelkie naruszenia w relacjach pracodawca – pracowników zgłaszane będą do min. jednego z członków Komisji Rewizyjnej.

13. Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 12 może mieć charakter anonimowy.

14. Wszyscy pracownicy są świadomi, że reputacja firmy, zależy od ich profesjonalizmu, poszanowania zasad współżycia w społeczeństwie oraz uczciwości.

Rozdział III

Relacje z klientami, partnerami biznesowymi

1. Oferowane produkty i usługi firmy spełniają najwyższe kryteria jakości, a przed ich sprzedażą poddawane są szczegółowej kontroli jakości.

2. Produkty i usługi oferowane przez firmę są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia klientów.

3. Firma z szacunkiem traktuje każdego klienta oraz partnera biznesowego, co przejawia się w budowaniu relacji opartych na zaufaniu, uczciwości, transparentności oraz odpowiedzialności.

4. Firma z szacunkiem odnosi się do każdej prośby i problemu indywidualnego klienta jak i biznesowego partnera poprzez udostępnienie na stronie www danych kontaktowych: telefon/mail oraz poprzez szybkie reagowanie na zaistniałe zgłoszenia – do 48h od zgłoszenia.

5. Firma na bieżąco informuje o nowościach oraz aktualizacjach istniejących produktów/usług poprzez stronę www oraz fanpage na Facebooku.

6. Udział w konkursach/promocjach jest oparty na zasadzie równości i obowiązuje w okresie wyznaczonym przez firmę w osobnym komunikacie.

7. Wszystkie reklamacje przyjmowane są na adres (tel/e-mail) podany na stronie firmy.

8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest do 72h od zgłoszenia.

9. Wszystkie uzgodnienia i zasady współpracy pomiędzy firmą, a partnerem biznesowym znajdują swoje odzwierciedlenie w podpisanych umowach, które respektują prawo polskie i  zasady współżycia społecznego.

10. Windykacja wymagalnych należności prowadzona jest zgodnie z wewnętrznymi, spójnymi procedurami. Dłużnik jest zawsze informowany o konsekwencjach mogących wyniknąć z braku wpłaty w terminie, a wszelkie działania windykacyjne są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1. W celu respektowania zapisów Kodeksu Etycznego, przewiduje się możliwość powołania Komisji Rewizyjnej na pisemny wniosek zarządu lub jednego z pracowników, który dostarczany jest do rąk Prezesa.

2. Zakresem działalności Komisji Rewizyjnej są zapisy dotyczące zapisów: ogólnych, końcowych, relacji z pracownikami, w aspekcie którego nie normują zasady polskiego prawa lub w przypadku, gdy strony chcą rozwiązać daną kwestię w oparciu o negocjacje wewnątrz firmowe.

3. Prezes Zarządu powołuje Komisję Rewizyjną składającą się min. z dwóch osób.

4. W skład komisji nie mogą wchodzić bezpośrednio osoby zainteresowane.

5. Prezes Zarządu ma 7 dni na powołanie Komisji Rewizyjnej, po stwierdzeniu zgodności wniosku z zakresem działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Kodeks Etyczny uznaje się za przyjęty po jego podpisaniu przez zarząd oraz wszystkich pracowników.

7. Tryb zmian zapisów w kontekście wymaga pisemnego wniosku do zarządu, który powołuje Komisję Rewizyjną, składającą się min. z dwóch osób i poddaje wniosek pod negocjacje, a następnie pod głosowanie zarządu i wszystkich pracowników. Wnioski przyjmowane są większością głosów.